Regulamin przemarszu

Regulamin przemarszu ulicami miasta w dniu 29 września 2023 r. w ramach obchodów Jubileuszu 120-lecia II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu

1. Organizatorem przemarszu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, ul. Janusza Kusocińskiego 8.

2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godz. 10.00 przed kościołem pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. ks. Staniosa 2, po Mszy Świętej.

3. Formowanie przemarszu: godz. 10.00-10.30.

4. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz. 10.30 i zakończy ok. godz. 11.00 przed Zespołem Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70.

5. Trasa przemarszu będzie przebiegała od kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. ks. Staniosa 2, ulicą Miłą, ulicą Struga, ulicą Niedziałkowskiego, ulicą Kelles-Krauza oraz ulicą 25 Czerwca.

6. Planowana trasa:

– kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. ks. Staniosa 2 – ok. godz.10.30
– ulica Miła – ok. godz.10.35
– ul. Struga – ok. godz.10.40
– ul. Niedziałkowskiego – ok. godz.10.45
– ul. Kelles-Krauza – ok. godz.10.50
– ul. 25 Czerwca – ok. godz.11.00

7. Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy Policji.

8. Zwarta kolumna liczyć będzie około 500 osób.

9. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawą stroną pasa jezdni.

10. Całość przemarszu zabezpieczy i koordynuje Policja, Straż Miejska, pogotowie.

11. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.

12. Na przemarsz nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji i Straży Miejskiej.

14. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu, należy bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Policję.

15. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.

16. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu i udostępniona do ruchu drogowego.

17. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora.

18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.2lo.radom.pl.

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego